نمایه نویسندگان

ا

 • احمدرش، رشید تأملی تاریخی- جامعه شناختی در خواندن به مثابه امری پروبلماتیک [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 1-10]

ب

 • بیگ لو، اعظم بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی خانواده بر خواندن فرزندان [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 11-23]
 • بیننده، مسعود Academic Writing Performance and Writing Strategy Use [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 100-108]

ج

 • جعفری، مژگان روند تغییرات علاقه به خواندن و فعالیتهای خارج از مدرسه دانش آموزان پایه چهارم و بررسی نقش آنها در عملکرد خواندن دانش آموزان برپایه داده‌های مطالعات طولی پرلز طی دوره های 2001 الی 2011 [(مقالات آماده انتشار)]
 • جعفری، مژگان روند تغییرات علاقه به خواندن و فعالیت‌های خارج از مدرسه دانش‌آموزان پایه چهارم و بررسی نقش آنها در عملکرد خواندن دانش‌آموزان برپایه داده‌های مطالعات طولی پرلز طی دوره های 2001 الی 2011 [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 29-49]
 • جعفری هرندی، رضا اعتباریابی پرسشنامه انگیزه خواندن (MRQ) در میان دانش‌آموزان دبستانی [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 1-28]
 • جعفری هرندی، رضا اعتباریابی پرسش‌نامه‌ی انگیزه خواندن (MRQ) در میان دانش آموزان دبستانی [(مقالات آماده انتشار)]

ح

 • حسینی، سید مهدی ضرورت تأسیس و انتشار مجله علمی در حوزه خواندن [دوره 1، شماره 1، 1396]

خ

 • خسروی، عبدالرسول بررسی میزان همخوانی منابع موجود در ایستگاه‌های مطالعه با نیازهای اطلاعاتی مراجعان آنها در شهر بوشهر [(مقالات آماده انتشار)]
 • خسروی، عبدالرسول بررسی میزان همخوانی منابع موجود در ایستگاه‌های مطالعه با نیازهای اطلاعاتی مراجعان آنها در شهر بوشهر [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 85-99]
 • خلیلی زارچی، مجتبی اعتباریابی پرسشنامه انگیزه خواندن (MRQ) در میان دانش‌آموزان دبستانی [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 1-28]
 • خلیلی زارچی، مجتبی اعتباریابی پرسش‌نامه‌ی انگیزه خواندن (MRQ) در میان دانش آموزان دبستانی [(مقالات آماده انتشار)]

د

 • داوری، حسین خواندن به مثابه یک مهارت راهبردمحور: حلقه مفقوده در نظام آموزشی ایران [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 25-35]

ر

 • رحمانی، سیف الله Academic Writing Performance and Writing Strategy Use [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 100-108]
 • رئیسی، فرزانه خواندن با/برای کودکان: مطالعه موردی دانش آموزان پایة پنجم ابتدایی شهرستان بابل [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 57-68]
 • رئوفی، سعید Academic Writing Performance and Writing Strategy Use [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 100-108]

س

 • سجادی، بختیار Reader-Response Approach: Critical Concepts and Methodology in Phenomenological Reading Theory [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 87-98]
 • سلیمیان‌ریزی، ملیحه بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی خانواده بر خواندن فرزندان [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 11-23]
 • سهرابی، احمد Normal and Abnormal Reading: Phonology and Dyslexia [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 99-112]
 • سهرابی، سانیار Normal and Abnormal Reading: Phonology and Dyslexia [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 99-112]

ص

 • صفاهیه، هاجر خواندن با/برای کودکان: مطالعه موردی دانش آموزان پایة پنجم ابتدایی شهرستان بابل [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 57-68]
 • صفوی، زینب بازنمایی خواندن در آثار یک نویسنده: مطالعه موردی داستان‌های مصطفی مستور [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 69-85]

ط

 • طالبی، زهرا An investigation of reciprocal teaching on EFL learner's reading comprehension [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 109-121]

ف

 • فهیم‌نیا، فاطمه کودکان چگونه با هم خواندن را در کتابخانه تجربه می‌کنند؟ مطالعه موردی حلقه مطالعاتی کودکان خانه کتابدار کودک و نوجوان و ترویج خواندن [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 37-55]

ک

 • کیامنش، علیرضا روند تغییرات علاقه به خواندن و فعالیتهای خارج از مدرسه دانش آموزان پایه چهارم و بررسی نقش آنها در عملکرد خواندن دانش آموزان برپایه داده‌های مطالعات طولی پرلز طی دوره های 2001 الی 2011 [(مقالات آماده انتشار)]
 • کیامنش، علیرضا روند تغییرات علاقه به خواندن و فعالیت‌های خارج از مدرسه دانش‌آموزان پایه چهارم و بررسی نقش آنها در عملکرد خواندن دانش‌آموزان برپایه داده‌های مطالعات طولی پرلز طی دوره های 2001 الی 2011 [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 29-49]
 • کریمی، عبدالعظیم روند تغییرات علاقه به خواندن و فعالیتهای خارج از مدرسه دانش آموزان پایه چهارم و بررسی نقش آنها در عملکرد خواندن دانش آموزان برپایه داده‌های مطالعات طولی پرلز طی دوره های 2001 الی 2011 [(مقالات آماده انتشار)]
 • کریمی، عبدالعظیم روند تغییرات علاقه به خواندن و فعالیت‌های خارج از مدرسه دانش‌آموزان پایه چهارم و بررسی نقش آنها در عملکرد خواندن دانش‌آموزان برپایه داده‌های مطالعات طولی پرلز طی دوره های 2001 الی 2011 [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 29-49]

ل

 • لرکی، پریسا بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی خانواده بر خواندن فرزندان [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 11-23]

م

 • مرادی، خدیجه رویکردهای سرگرمی‌محور به ترویج و معرفی کتاب: مطالعه موردی برنامه کتاب‌باز [(مقالات آماده انتشار)]
 • مرادی، خدیجه رویکردهای سرگرمی محور به ترویج و معرفی کتاب: مطالعه موردی برنامه کتاب‌باز [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 68-84]
 • مرادی، فاطمه بررسی میزان همخوانی منابع موجود در ایستگاه‌های مطالعه با نیازهای اطلاعاتی مراجعان آنها در شهر بوشهر [(مقالات آماده انتشار)]
 • مرادی، فاطمه بررسی میزان همخوانی منابع موجود در ایستگاه‌های مطالعه با نیازهای اطلاعاتی مراجعان آنها در شهر بوشهر [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 85-99]
 • معتمد، نیلوفر بررسی میزان همخوانی منابع موجود در ایستگاه‌های مطالعه با نیازهای اطلاعاتی مراجعان آنها در شهر بوشهر [(مقالات آماده انتشار)]
 • معتمد، نیلوفر بررسی میزان همخوانی منابع موجود در ایستگاه‌های مطالعه با نیازهای اطلاعاتی مراجعان آنها در شهر بوشهر [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 85-99]
 • مقدس‌زاده، حسن خواندن با/برای کودکان: مطالعه موردی دانش آموزان پایة پنجم ابتدایی شهرستان بابل [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 57-68]
 • مقصودی‌نسب، شهرزاد کودکان چگونه با هم خواندن را در کتابخانه تجربه می‌کنند؟ مطالعه موردی حلقه مطالعاتی کودکان خانه کتابدار کودک و نوجوان و ترویج خواندن [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 37-55]
 • منتظری خوش، حسن تأملی تاریخی- جامعه شناختی در خواندن به مثابه امری پروبلماتیک [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 1-10]
 • میهن دوست، زینب هنجاریابی آزمون شناسایی حرف- کلمه در دانش آموزان شهرستان ایلام [(مقالات آماده انتشار)]
 • میهن دوست، زینب هنجاریابی آزمون شناسایی حرف- کلمه در دانش‌آموزان شهرستان ایلام [دوره 1، شماره 2، 1396، صفحه 50-67]

ن

 • ناخدا، مریم کودکان چگونه با هم خواندن را در کتابخانه تجربه می‌کنند؟ مطالعه موردی حلقه مطالعاتی کودکان خانه کتابدار کودک و نوجوان و ترویج خواندن [دوره 1، شماره 1، 1396، صفحه 37-55]