بررسی میزان همخوانی منابع موجود در ایستگاه‌های مطالعه با نیازهای اطلاعاتی مراجعان آنها در شهر بوشهر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، دانشکده پیراپزشکی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران

2 استادیار کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران

3 دانشیار گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران

چکیده

چکیده
مقدمه و هدف: پژوهش حاضر به منظور بررسی میزان همخوانی منابع موجود در ایستگاه‌های مطالعه با نیازهای اطلاعاتی آنها در شهر بوشهر انجام شده است.
روش پژوهش‌: روش پژوهش حاضر پیمایشی و از نظر هدف کاربردی است. ابزار گردآوری داده‌ها، مشاهده و پرسشنامه خودایفا بود. جامعه آماری پژوهش مراجعان و استفاده‌کنندگان از طرح «ایستگاه‌های مطالعه» در ۲ مرکز منتخب بود که با روش نمونه‌گیری در دسترس و بر مبنای فرمول عمومی کوکران، تعداد ۳۰۰ نفر مراجعه‌کننده به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS 18 و شاخص‌های توصیفی میانگین، فراوانی، انحراف معیار تجزیه و تحلیل شدند.
یافته‌های پژوهش: یافته‌های پژوهش نشان داد که مراجعه‌کنندگان از خدمات ارائه شده و منابع موجود در ایستگاه‌های مطالعه رضایتی کم و در حد متوسط دارند. همچنین وجود کتاب‌های جدید و روزآمد را عامل مهمی در استفاده بیشتر مراجعه‌کنندگان از ایستگاه‌های مطالعه دانستند، و نقش اطلاع‌رسانی و تبلیغات را عامل مهمی در استقبال مراجعه‌کنندگان دانستند.
نتیجه‌گیری: از یافته‌های به دست آمده می‌توان نتیجه گرفت که طرح ایستگاه‌های مطالعه به لحاظ تناسب موضوعی مجموعه با نیازهای اطلاعاتی مراجعه‌کنندگان همخوانی ندارد و توجه به نیاز مراجعه‌کنندگان هنگام گزینش منابع، در دراز مدت موجب همخوانی بیشتر مجموعه با نیازهای اطلاعاتی مراجعان خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Considering the Compliance scale of Available Resources with people Information Needs in Study Stations in Bushehr.

نویسندگان [English]

  • fatemeh moradi 1
  • Abdolrasoul Khosravi 2
  • Nilufar Motamed 3

1 Medical Librarian & Information Science, School of Paramedicine, Student Research Committee, Bushehr University of Medical Sciences, Bushehr, Iran

2 Assistant Professor of Medical Librarian& informatian sciences, Faculty of Paramedicine, Bushehr University of Medical Sciences, Bushehr, Iran

3 Associate Professor, Department of Social Medicine, School of Medicine, Bushehr University of Medical Sciences, Bushehr, Iran

چکیده [English]

Abstract
Background & Aim:
The present study aimed to considering the compliance of available resources in study stations of Bushehr municipality with people information needs.
Methodology:
In this descriptive study which of functional type purpose. Data were collected using researcher-made questionnaire. total of 300 clients of study station in Bushehr were selected through non- probability sampling. Descriptive statistics such as frequency, standard deviation, and mean were analyzed using SPSS 18 software.
Finding:
The findings showed the average satisfactory among patrons attended study stations. new books is factors affecting in study station, and a many information and advertising in same way that’s station has been important factor in the use and clients role welcomed.
Conclusion:
According to the results, it seems that the acquired resources in study stations in Bushehr municipality do not compatible with users information needs. and its more important to requiring of clients and need assessment of them when sources selection. Couse welcomed and more using the study station.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Study station
  • Information Needs
  • study station clients
  • Acquisitions Source
  • Needs Assessment. 

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1398