راهنمای نویسندگان

راهنمای نویسندگان

دوفصلنامه پژوهش‌های خواندن، یادگیری مستمر و رفتار علمی به‌منظور فراهم کردن زمینه گفتگوی علمی، گسترش و اعتلای سطح دانش جوامع در زمینه این حوزه‌ها اقدام به انتشار پژوهش‌های اصیل نموده است.

این فصلنامه آثار اصیل پژوهشی، مروری، گزارش تجربه، دیدگاه و نامه به سردبیر را برای چاپ می‌پذیرد؛ در مقالات مروری نویسنده باید در آن موضوع، تخصص و ورزیدگی کافی داشته و قبلا در آن حوزه در نشریات علمی معتبر آثاری منتشر کرده باشد. افزون بر آن، در تدوین این مقالات باید به منابع مرتبط و روزآمد استناد شده و محتوای آن‌ها واجد نوآوری باشد. مقاله‌های ارسالی باید درزمینۀ تخصصی مجله و دارای جنبه آموزشی یا پژوهشی و دستاورد کار پژوهشی نویسنده یا نویسندگان باشد.

مقاله‌های برگرفته از پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویان با نام استاد راهنما، مشاوران و دانشجو و با تائید استاد راهنما منتشر می‌شود.

آرا و دیدگاه‌های نوشته‌شده در مقالات، بازگوکننده دیدگاه‌های مجله نیست؛ مسئولیت صحت‌وسقم مطالب مقاله از دید علمی و حقوقی و مسئولیت آراء و نظرات ارائه‌شده به عهده نویسندۀ مسئول است و چاپ مقاله به معنی تائید همه مطالب آن نیست؛ افزون بر آن مسئولیت هر مقاله ازنظر چیدمان نام‌ها و پیگیری بر عهده نویسنده مسئول آن خواهد بود. شمار و رده نویسندگان مقاله به همان صورتی که در رونوشت نخستین و هنگام ارائه به دفتر مجله مشخص‌شده، مورد قبول است و درخواست حذف یا تغییر در چیدمان نام‌های نویسندگان اثرگذار نخواهد بود. مسئولیت کامل مطالب چاپ‌شده و منابع آن از دیدگاه اخلاقی و حقوقی بر عهده نویسنده (گان) خواهد بود و مسؤولیت حقوقی نبود درج نام و نام خانوادگی دیگر پژوهشگران در مقاله بر عهده نویسنده مسئول خواهد بود.

فرم تعهدنامه با امضای نویسنده (گان)، تکمیل و اسکن شده و به‌ ضمیمۀ مقاله ارسال گردد، مبنی بر اینکه مقاله ارسالی در مجلات داخل کشور پذیرفته‌نشده و یا به چاپ نرسیده و نیز هم‌زمان به مجله دیگری ارسال نشده است. تا هنگام دریافت پاسخ نهایی از این مجله، مقاله نباید برای نشریه دیگری ارسال گردد و در صورت ارسال به مجلات دیگر مدیر مسئول و سردبیر  فصلنامه پژوهش‌های خواندن خود را موظف می‌دانند، حق داوری و جریمه را از نویسندۀ مسئول مقاله بگیرند و نام نویسنده را به‌عنوان متخلف به تمام سردبیران مجلات داخلی کشور اعلام کنند.

 

فرمت آثار ارسالی به سامانه دوفصلنامه پژوهش‌های خواندن، یادگیری مستمر و رفتار علمی باید طبق راهنمای زیر باشد:

 

بخش اول: اصول تایپ مقاله

مقاله باید با نرم‌افزار Microsoft Office Word 2003 or 2007 در صفحاتی با اندازه  B5

با رعایت کامل اصول آیین نگارش تایپ‌شده، از اشتباه های املایی و دستوری پیراسته شده و با توجه به نکته‌های زیر سامان داده شود. شمار صفحات از 20 فراتر نرود.

متن چکیده با قلم B Nazanin 10 و واژه «چکیده» در نخستین خط Bold گردد. نوشتن «کلیدواژه‌ها» الزامی است. همچنین، متن چکیده انگلیسی Abstract با قلم Times New Roman 9 و واژه Abstract در نخستین خط Bold گردد. نوشتن Key Words الزامی است. بایسته است متن چکیده فاقد اشتباه گرامری باشد.

متن اصلی مقاله با قلم B Zar 12 و بافاصله خطوط Line Spacing | sigle 1.2 و حاشیه‌های «بالا، پایین، چپ و راست=2/5سانتی‌متر» تایپ‌شده و تنظیم گردد.

جداول، شکل‌ها و سطر بالای جدول با قلم B Zar 12 تایپ و وسط‌چین شود و سطر بالا Bold شود، محتوای جداول با قلم B Nazanin 10 نوشته شود.

منابع فارسی با قلم B Zar 12 و منابع انگلیسی قلم Times New Roman 11 تایپ شود.

 

بخش دوم: صفحه نخست

صفحه نخست دربرگیرنده عنوان کامل مقاله، نام و نام خانوادگی نویسنده (گان)، عنوان دانشگاهی، سمت و مرتبه علمی، دانشکده، دانشگاه، بخش یا سازمان محل خدمت، شهر، آدرس پستی به فارسی و لاتین و آدرس پست الکترونیکی، تلفن و نمابر باشد. در این صفحه باید نویسنده مسئول مشخص‌شده باشد.

 

بخش سوم: چکیده ساختار یافته

دست‌کم 150 واژه و حداکثر250 واژه باشد و عناوین زیر به صورت پاراگرافهای جداگانه تنظیم شده باشد

زمینه،

هدف،

روش [طرح پژوهش، جامعه آماری؛ روش نمونه‌گیری و اندازه نمونه، ابزار (ها)، روش تجزیه‌وتحلیل داده‌ها]،

یافته‌ها با ذکر آماره،

نتیجه‌گیری

کلیدواژه‌ها (۳ تا ۵ واژه)؛ 

چکیده انگلیسی دقیقاً برابر با چکیده فارسی باشد

چیدمان چکیدۀ فارسی و انگلیسی در صفحۀ نخست همانند با مقاله‌های انتشاریافته در شماره‌های پیشین مجله باشد

 

 بخش چهارم: مقدمه و بیان مسئله

دربرگیرنده بیان مسئله؛ مبانی نظریه و چارچوب مفهومی و پیشینه پژوهش؛ اهمیت و ضرورت انجام پژوهش؛ اهداف؛ پرسش (ها) و یا فرضیه (های) پژوهش باشد.

 متن مقاله به فارسی نوشته شود و از نگارش واژه‌های لاتین به‌صورت فارسی پرهیز گردد؛ مگر در مواردی که هیچ جایگزین پذیرفته‌شده‌ای برای واژۀ موردنظر یافت نشود.

اصطلاحات برای نخستین بار در پانویس گنجانده شود. بدیهی است که هم‌ارز لاتین یک واژه خاص، تنها یک‌بار و در نخستین به‌کارگیری کلمۀ فارسی آن نوشته می‌شود. پانویس‌ها به‌صورت جداگانه در هر صفحه شماره‌گذاری شوند؛ پانویس‌های مربوط به نام نویسندگان/ پژوهشگران (در صورت موجود بودن آن در بخش منابع) حذف شود و فقط مفاهیم تخصصی در پانویس درج گردد. برای منابعی نیز که به‌طور مستقیم ارجاع داده نشده‌اند، پانویس (نام خانوادگی و حرف اول نام نویسنده) درج گردد.

 

بخش پنجم: روش پژوهش

مشتمل بر طرح یا روش پژوهش؛ جامعه آماری؛ حجم نمونه؛ روش نمونه‌گیری و نحوه تعیین تعداد نمونه آماری؛ معیارهای حذف و انتخاب آزمودنی‌ها باشد 

ü      در بخش معرفی ابزارها، لازم است اطلاعاتی کامل درباره طراح، سال طراحی ابزار، معرفی آزمون، تعداد مؤلفه‌های آن و شمارۀ گویه های مربوط به هر مؤلفه، قابلیت اعتماد (پایایی) و  درستی (روایی)، شیوه اجرا و نمره‌گذاری به‌طور کامل ارائه گردد

  • ابزار گردآوری داده‌ها در فایلی جداگانه به پیوست اثر ارسال گردد.

   شیوۀ اجرای پژوهش نیز دربرگیرنده توضیحاتی روشن دربارۀ روند انجام پژوهش باشد. مصادیق رعایت اصول اخلاق حرفه‌ای بیان شود.

 

 

بخش ششم: یافته‌ها

 نتایج پژوهش همراه با جدول‌ها و نمودارهای ضروری مطابق ضوابط و الگوهای APA ارائه گردد. تطبیق دهی شکلی این بخش با جداول موجود در مقاله‌های انتشاریافته در شماره‌های پیشین مجله الزامی است.

تعداد جداول و نمودارها باید متناسب با اندازه مقاله باشد. از آوردن جداول و نمودارهایی که به اطلاعات و داده‌های آن‌ها در متن مقاله به‌طور کامل اشاره‌شده است، اجتناب گردد. جداول و نمودارها باید دارای عنوان کامل بوده و همانند متن اصلی با نرم‌افزار Microsoft Word 2003 or 2007 و با کیفیت مطلوب و اعداد فارسی تایپ‌شده و هر جدول و نمودار در متن مقاله درج شود. جداول حتماً با فرم نمونه مقالات مجله در متن مقاله درج شود. در زیر هر جدول توضیح مختصری راجع به آن ذکر گردد.

عکس: عکس‌های ارسالی باید دقیق و روشن بوده و از کیفیت مطلوبی برخوردار باشند.

 

بخش هفتم: بحث و نتیجه‌گیری

در این بخش از تکرار پرسش‌ها، فرضیات و داده یافته‌های آماری پژوهش خودداری و فقط به نتایج حاصل از آزمون آن‌ها اشاره شود؛ یافته‌ها با پیشینه هم سنجی و نتایج تبیین گردد.  لازم است شباهت‌ها و تفاوت‌های میان نتایج پژوهش با پژوهش‌های پیشین تصریح گردد. محدودیت‌ها، پیشنهاد‌ها و راه‌کارها  موردبحث قرار گیرد. در پایان سپاسگزاری نوشته شود. درصورتی‌که مقاله، نتیجه انجام طرح تحقیقاتی بوده و بودجه آن به‌وسیلۀ سازمان یا مرکز خاصی تأمین‌شده باشد، لازم است شماره طرح تحقیقاتی و نام مرکز تأمین‌کننده بودجه طرح، قید گردد.

  

بخش هشتم: منابع

به‌روز بودن منابع ضروری است (بیش از ده سال از انتشار منابع نگذشته باشد.)

 منابع باید مطابق ضوابط APA به شرح زیر تنظیم شوند:

مقاله؛ نام خانوادگی، حرف (حروف) اول نام نویسنده یا نویسندگان در انگلیسی ولی در فارسی نام کامل. سال انتشار. عنوان مقاله. نام نشریه، دوره، شماره: صفحه

کتاب (تألیف)؛ نام خانوادگی، حرف (حروف) اول نام نویسنده یا نویسندگان در انگلیسی ولی در فارسی نام کامل. سال انتشار. عنوان کتاب، نوبت چاپ. محل نشر: ناشر

کتاب (ترجمه)؛ نام خانوادگی، حرف (حروف) اول نام نویسنده یا نویسندگان در انگلیسی ولی در فارسی نام کامل. سال انتشار متن اصلی. عنوان کتاب. نام و نام خانوادگی مترجم یا مترجمان. سال ترجمه. نوبت چاپ، محل نشر: ناشر

پایگاه‌های اینترنتی- ابتدا نشانی URL و سپس تاریخ بازدید به‌روز/ ماه/ سال نوشته شود.

 

*       نکات مهم

 همه مقالات منطبق با شرایط فوق بلافاصله پس از دریافت، اعلام وصول‌شده و پس از بررسی در هیئت تحریریه مجله و انتخاب داوران جهت ارزیابی، برای داوران ارسال می‌گردد. لازم به ذکر است مقالات دریافت شده، نخست به‌وسیلۀ سردبیر بررسی‌شده و در صورت انطباق با معیارهای مجله در هیئت تحریریه موردبررسی قرار می‌گیرند، سپس به‌منظور ارزیابی به‌صورت بی‌نام برای دو تا سه نفر از داوران صاحب‌نظر ارسال خواهد شد، پس از بررسی نتایج داوری در هیئت تحریریه و در صورت کسب امتیاز لازم، مقاله در نوبت چاپ قرارگرفته و طی نامه رسمی به اطلاع نویسنده مسئول مقاله خواهد رسید. به‌علاوه، مجله در ویراستاری، درج و یا نبود درج مقالات آزاد است.

 شایان‌ذکر است آرا و نظرهای مندرج در نوشته‌ها، مبین نظرها و آرای مجله نیست؛ ترتیب مقالات به ارزش علمی و یا شخصیت نویسندگان ارتباطی ندارد؛ مسؤولیت محتوای مقالات به عهده نویسنده (گان) است؛ مجله در ویراستاری، تلخیص و تنظیم مطالب آزاد است؛ و نقل مطالب مجله با ذکر مأخذ بلامانع است.

 

مقالاتی که مطابق فرمت تعیین‌شده مجله تنظیم‌نشده‌اند از روند بررسی حذف می‌شوند.