اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر سید مهدی حسینی
دکتر سید مهدی حسینی
عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان

علم اطلاعات و دانش شناسی

دبیر اجرایی اولین همایش ملی خواندن، 28 و 29 آبانماه 1394، دانشگاه کردستان

رئیس دومین دوسالانه همایش بین المللی خواندن، 11 و 12 اردیبهشت ماه 1396، دانشگاه کردستان

اعضای هیات تحریریه

دکتر یادگار کریمی
دکتر یادگار کریمی
دانشیار دانشگاه کردستان

دکترای تخصصی زبان شناسی

دکتر کمال خالق‌پناه
دکتر کمال خالق‌پناه
عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان

دکترای جامعه شناسی فرهنگ

دکتر غلامرضا حیدری
دکتر غلامرضا حیدری
دانشیار دانشگاه چمران اهواز

علم اطلاعات و دانش شناسی

دکتر مسعود دهقان
دکتر مسعود دهقان
استادیار گروه زبان، دانشگاه کردستان

زبانشناسی نظری

دکتر سیروس امیری
دکتر سیروس امیری
استادیار گروه زبان، دانشگاه کردستان

زبان و ادبیات انگلیسی