اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر سید مهدی حسینی

علم اطلاعات و دانش شناسی عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان

research.uok.ac.ir/~mhosseni/
smahdihossenigmail.com


دبیر اجرایی اولین همایش ملی خواندن، 28 و 29 آبانماه 1394، دانشگاه کردستان

رئیس دومین دوسالانه همایش بین المللی خواندن، 11 و 12 اردیبهشت ماه 1396، دانشگاه کردستان

مدیر اجرایی

دکتر محمد احمدنژاد

آموزش زبان انگلیسی عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان

research.uok.ac.ir/~mahmadnejad/
ahmadnejad_m84yahoo.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر یزدان منصوریان

علم اطلاعات و دانش شناسی دانشیار دانشگاه خوارزمی

ymansourian.ir/
y.mansouriangmail.com

دکتر مصطفی قادری

برنامه ریزی درسی دانشیار دانشگاه کردستان

research.uok.ac.ir/~mghaderi/en/
mostafa_ghaderiyahoo.com

دکتر یادگار کریمی

دکترای تخصصی زبان شناسی دانشیار دانشگاه کردستان

research.uok.ac.ir/~ykarimi/en/
yadgarkarimigmail.com

دکتر کمال خالق‌پناه

دکترای جامعه شناسی فرهنگ عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان

research.uok.ac.ir/~kKhaleghpanah/en/
kkhaleghpanahgmail.com

دکتر غلامرضا حیدری

علم اطلاعات و دانش شناسی دانشیار دانشگاه چمران اهواز

rms.scu.ac.ir/Public/Faculty/CVTeacher.aspx?PersonID=35%2F1384124&CultureID=1
g.heidariscu.ac.ir

دکتر مسعود دهقان

زبانشناسی نظری استادیار گروه زبان، دانشگاه کردستان

research.uok.ac.ir/~mdehghan/en/
m.dehghanlit.uok.ac.ir

دکتر سیروس امیری

زبان و ادبیات انگلیسی استادیار گروه زبان، دانشگاه کردستان

research.uok.ac.ir/~cyamiri/en/
amiri.cyrusgmail.com

دکتر حبیب سلیمانی

دکترای آموزش زبان انگلیسی استادیار گروه زبان، دانشگاه کردستان

research.uok.ac.ir/~hsoleimani/en/
h.soleimaniuok.ac.ir

جانشین سردبیر

دکتر جلیل فتحی

آموزش زبان انگلیسی عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان، گروه زبان انگلیسی

research.uok.ac.ir/~jfathi/
j.fathiuok.ac.ir