اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول
دکتر سید مهدی حسینی
دکتر سید مهدی حسینی
عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان

علم اطلاعات و دانش شناسی

دبیر اجرایی اولین همایش ملی خواندن، 28 و 29 آبانماه 1394، دانشگاه کردستان

رئیس دومین دوسالانه همایش بین المللی خواندن، 11 و 12 اردیبهشت ماه 1396، دانشگاه کردستان

مدیر اجرایی
دکتر محمد احمدنژاد
دکتر محمد احمدنژاد
عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان

آموزش زبان انگلیسی

اعضای هیات تحریریه
دکتر یزدان منصوریان
دکتر یزدان منصوریان
دانشیار دانشگاه خوارزمی

علم اطلاعات و دانش شناسی

دکتر مصطفی قادری
دکتر مصطفی قادری
دانشیار دانشگاه کردستان

برنامه ریزی درسی

دکتر یادگار کریمی
دکتر یادگار کریمی
دانشیار دانشگاه کردستان

دکترای تخصصی زبان شناسی

دکتر کمال خالق‌پناه
دکتر کمال خالق‌پناه
عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان

دکترای جامعه شناسی فرهنگ

دکتر غلامرضا حیدری
دکتر غلامرضا حیدری
دانشیار دانشگاه چمران اهواز

علم اطلاعات و دانش شناسی

دکتر مسعود دهقان
دکتر مسعود دهقان
استادیار گروه زبان، دانشگاه کردستان

زبانشناسی نظری

دکتر سیروس امیری
دکتر سیروس امیری
استادیار گروه زبان، دانشگاه کردستان

زبان و ادبیات انگلیسی

دکتر حبیب سلیمانی
دکتر حبیب سلیمانی
استادیار گروه زبان، دانشگاه کردستان

دکترای آموزش زبان انگلیسی

جانشین سردبیر
دکتر جلیل فتحی
دکتر جلیل فتحی
عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان، گروه زبان انگلیسی

آموزش زبان انگلیسی