اصول اخلاقی انتشار مقاله

مسئولیت رعایت اصول اخلاقی انتشار مقالات بر عهده نویسندگان است. به منظور جلوگیری از ارتکاب ناهنجاریهای علمی موارد زیر به عنوان اصل و راهنمای نویسندگان یادآوری می‌گردد:

1- نویسنده مسئول (کسی که مسئول مکاتبه و ارسال مقاله به سامانه است) وظیفه پاسخگویی به موارد حقوقی و اخلاقی مربوط به مقاله را برعهده دارد.

2- نویسنده مسئول باید با هماهنگی نویسندگان همکار خود اقدام به ارسال مقاله نماید.

3- مقاله ارائه شده در این سامانه نباید همزمان در سامانه دیگری ثبت و ارسال شود.

4- مقاله ارائه شده در این سامانه باید دارای اصالت علمی باشد. به عبارت دیگر، بخش زیادی از متن حاصل تلاش فکری و عملی نویسندگان آن باشد.

5- نویسندگانی که اقدام به ارسال آثار کپی‌برداری از پژوهشهای منتشر شده قبلی نمایند، مقاله آنان رد خواهد شد و آثار بعدی آنان نیز بررسی نخواهد شد.

6- در این نشریه افراد خبره با استفاده از نرم افزارهای مشابه یاب موارد مربوط به سرقت علمی را کنترل می‌کنند.