تماس با ما

پیغام شما برای مدیریت نشریه ارسال شد و مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
CAPTCHA Image

نشانی: سنندج؛ خیابان پاسداران، دانشگاه کردستان، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، طبقه دوم کتابخانه استاد هژار، فصلنامه پژوهشهای خواندن، کد پستی: 15175 - 66177

شماره تلفن: 

آدرس­: سایت­ مجله  http://readingj.uok.ac.ir

پست الکترونیکی reading@iranjournals.ir

تماس ضروری: 09183765094