فصلنامه پژوهش‌های خواندن (فراخوان مقاله)

به اطلاع کلیه پژوهشگران می‌رساند که فصلنامه پژوهشهای خواندن با هدف فراهم کردن زمینه ارتباط علمی و فضای گفتگو در زمینه خواندن راه اندازی شده است. خواندن به عنوان مهارتی مؤثر برای درک میراث مکتوب بشری و ابزاری بنیادی برای بهره‌مند شدن جامعه از دانش و علم مطرح است. توسعه و نهادینه کردن خواندن در هر جامعه از کارهای بنیادی و ضروری توسعه به حساب می‌آید.

بدیهی است که پژوهش در زمینه خواندن نیازمند توجه به ابعاد مختلف زیستی، روانی، اجتماعی، اقتصادی، آموزشی، مدیریتی، اطلاع رسانی و سایر حوزه‌های مرتبط با رشد انسان است. به همین دلیل، این فصلنامه با رویکردی میان رشته‌ای به دنبال فراهم کردن فضای گفتمان میان رشته‌ای درباره خواندن است.

پژوهشگران می‌توانند به دو زبان انگلیسی و فارسی نوشتارهای خود را در حوزه‌های جامعه شناسی خواندن، روان‌شناسی خواندن، مشاوره خواندن، یادگیری خواندن، آموزش خواندن، زبان شناسی و اطلاع رسانی و خواندن برای ما ارسال نمایند.

بدیهی است که مقالات ارسالی به صورت ناشناس توسط داوران ارزیابی خواهد شد و مقالاتی که حداقل توسط دو داور مورد تأیید قرار گیرد، پس از انجام اصلاحات احتمالی از سوی نویسندگان، در نوبت انتشار قرار خواهد گرفت.