هنجاریابی آزمون شناسایی حرف- کلمه در دانش آموزان شهرستان ایلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه روان شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام

چکیده

هدف: هدف از این مطالعه بررسی اعتبار و پایایی نسخۀ فارسی آزمون شناسایی حرف- کلمه است. روش: این پژوهش یک مطالعه توصیفی از نوع آزمون سازی است که ویژگی های روانسنجی حرف-کلمه در میان دانش آموزان شهرستان ایلام را مورد بررسی قرار می دهد. جمعیت مورد مطالعه شامل دانش آموزان شهرستان ایلام در سال تحصیلی 93-92 می باشند. حجم نمونه شامل 810 دانش آموز است که به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شده اند. یافته ها: نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که همبستگی دو رشته ای نقطه ای به جز برای سؤال های 3، 4، 5، و 6 مثبت است. همبستگی دو رشته ای نقطه ای بین 99/0- تا 99/0 نوسان دارد. ضرایب دشواری سؤال ها بین 19/1- تا 52/2 نوسان دارد. میانگین قدرت تشخیص سؤال ها 1 با انحراف استاندارد 014/0 و میانگین بار عاملی سؤال ها 71/0 با انحراف استاندارد 01/0 بدست آمد. در نهایت 37/0RMS= ، بدست آمد. نتیجه گیری: این تحقیق سهم مهمی در ادبیات پژوهش آینده در زمینۀ استاندارد کردن آزمون شناسایی حرف-کلمه دارد. محدودیت اصلی این پژوهش، عدم توانایی مالی پژوهشگر در اجرای آن برای مناطق مختلف کشور بود. همچنین عدم همکاری برخی از مدیران مدارس با آزمونگران باعث اتلاف زمان و هزینۀ پژوهشگر می شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Normalization of Letter-Word Identification in students of Ilam City

نویسنده [English]

  • Zeinab Mihandoost

Department of Psychology, Ilam Branch, Islamic Azad University, ILAM, IRAN

چکیده [English]

Objective: The aim of this study was to demonstrate reliability and validity of the Persian version of Letter-Word Identification. Method: This research was a descriptive study to evaluate the psychometric properties of a Letter-Word Identification test among students in Ilam, Iran. The study population constituted a set of students in Ilam, Iran for the academic years 2013 to 2014. The sample size included 810 students selected by cluster random sampling. Results: The results of this study illustrate that items of point-biserial correlation were completely positive, except for items 3, 4, 5, and 6. Results determined point-biserial correlation between -0.99 and +0.99 oscillated. Biserial correlation between –1.19 and 2.52 oscillated; average load factor of 0.71 and standard deviation of 0.01, and root mean square (RMS) =0.37 was calculated. Conclusion: This research is an important contribution to the literature in standard way measurement of Letter-Word Identification applicable to future research. The main limitation of this research was the lack of financial resources to implement the study in a different part of Iran. Another limitation was non-cooperation between some school administrators and examiners that wasted the researcher’s time and money.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Normalization
  • letter-word identification
  • Students
  • Reich
  • Factor Analysis

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1398