روند تغییرات علاقه به خواندن و فعالیتهای خارج از مدرسه دانش آموزان پایه چهارم و بررسی نقش آنها در عملکرد خواندن دانش آموزان برپایه داده‌های مطالعات طولی پرلز طی دوره های 2001 الی 2011

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی تربیتی، دانشکدۀ علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 مدیر مطالعات بین‎المللی تیمز و پرلز ایران، پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، تهران، ایران

چکیده

زمینه: در این مطالعه روند تغییرات و نقش متغیرهای علاقه به خواندن و فعالیت‎های خواندن خارج از مدرسه برعملکرد دانش‎آموزان پایۀ چهارم کشور در سه مطالعۀ بین‎المللی انجام شده (پرلز) در سالهای 2001، 2006 و 2011 بررسی شده است.
روش/مواد: برای بررسی داده‎های 18599دانش‎آموز پایۀ چهارم که در سه مطالعۀ ادواری پرلز شرکت داشتند از تحلیل عاملی تأییدی، اندازه‎های اثر و مدل‎یابی معادلات ساختاری استفاده شده است.
یافته‌ها و نتایج: یافته‏ ها نشان داد که تغییرات علاقه به خواندن و فعالیت‌های خواندن خارج از مدرسۀ دانش‎آموزان با تغییرات عملکرد خواندن تقریباً هماهنگ است. در فاصلۀ سال‎های 2001 تا 2006 متوسط عملکرد خواندن افزایش یافته، متوسط علاقه به خواندن نیز در سال 2006 نسبت به 2001 افزایش داشته است. روند افزایشی علاقه به خواندن (هر چند جزئی) در سال 2011 نیز ادامه داشته است. متوسط فعالیت‏های خواندن خارج از مدرسۀ دانش ‏آموزان پس از افزایش در سال 2006، در مطالعۀ 2011 نیز افزایشی مختصر داشته است. یافته‎های SEM نشان داد که علاقه به خواندن به صورت مستقیم و غیرمستقیم عملکرد خواندن دانش ‏آموزان را پیش‎بینی می‎کند. توجه به دلایل تغییر جهت علاقه به فعالیت‎های خواندن خارج از مدرسه ضروری است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A trend study of changes in reading interest and out-of-school activities of fourth-grade students and their role in student reading performance based on Longitudinal PIRLS Studies data (2001- 2011)

نویسندگان [English]

  • Mojgan Jafari 1
  • Alireza Kiamanesh 1
  • Abdol'azim Karimi 2

1 Department of Psychology, Faculty of Social and Humanitic, Science and Research Branch, Islamic Azad University,Tehran, Iran

2 Research Institute for Education (RIE), Ministry of Education, Tehran, Iran

چکیده [English]

Background: In this study, we reviewed the trend of changes and the role of interest in reading and reading out-of-school activities on the prediction of the performance of 4th- grade students, based on international PIRLS studies conducted in 2001, 2006 and 2011.
Method: The confirmatory factor analysis, effect sizes, and structural equation modeling (SEM) were used to examine the data of 18599 fourth graders who had participated in the three PIRLS studies. Findings: According to the study findings, changes interest in reading and reading out-of-school activities are almost consistent with changes in reading performance. Between 2001 and 2006, the average of reading performance increased, and the average of reading interest in 2006 was also higher than in 2001. The increasing interest in reading (though minor) has continued in 2011 as well. Average of reading out-of-school activities after the increase in 2006 was also a slight increase in the 2011 study. The SEM findings showed that the interest in reading, directly and indirectly, predicts students' reading performance. Considering the reasons for changing interest in out-of-school reading activities is essential.

کلیدواژه‌ها [English]

  • PIRLS studies
  • Interest of reading
  • out-of-school activities
  • Structural Equation Modeling

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1398