اعتباریابی پرسش‌نامه‌ی انگیزه خواندن (MRQ) در میان دانش آموزان دبستانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه قم، قم، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه قم، قم، ایران

چکیده

زمینه: انگیزه خواندن بر پیشرفت در خواندن و برون دادهای رفتاری آن تکیه دارد. انگیزه خواندن در واقع آمادگی با دوام یک فرد برای آغاز فعالیت‌های خواندن است. هدف: اعتباریابی پرسش‌نامه‌ی انگیزه خواندن (MRQ) در میان دانش آموزن دبستانی است. روش: روش پژوهش توصیفی از نوع آزمون سازی و رویکرد آن کاربردی است. جامعه پژوهش تمام دانش‌آموزان دوره دوم ابتدایی شهر یزد در سال تحصیلی 97-1396 بودند. نمونه پژوهش شامل 288 دانش آموز دوره ی دوم ابتدایی (142 دختر، 146 پسر) که به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسش‌نامه‌ی انگیزه خواندن (MRQ)گاثری و ویگفیلد (1997) بود. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از میانگین، انحراف معیار و روش‌های متعارف آزمون سازی (تعیین روایی، تحلیل عاملی و پایایی) استفاده شد. نتایج: پرسش‌نامه‌ی انگیزه خواندن (MRQ) دارای 11 مولفه و 53 گویه و ازلحاظ روان‌سنجی از روایی، پایایی و برازندگی خوبی برخوردار است. ساختار عاملی تأییدی نیز، مدل یازده (11) عاملی پیشنهادی پرسش‌نامه یادشده را تأیید کرد. به عبارت دیگر، پرسش‌نامه انگیزه خواندن با هر پنج روش روایی؛ صوری، محتوایی، عاملی، همبستگی گویه‌ها و همبستگی مولفه‌ها، روایی پرسش نامه مورد تایید بود. همچنین پایایی کلی و پایایی مولفه‌های نه گانه پرسشنامه، مورد تایید ‌بود. لذا پرسش‌نامه فوق‌الذکر، به دلیل استحکام ساختار عاملی و ویژگی‌های روانسنجی مناسب، قابلیت استفاده توسط سایرپژوهشگران برای بررسی تدریس را دارا بوده و استفاده از آن پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Crediting of Reading motivation questionnaire (MRQ) among primary school students

نویسندگان [English]

  • Reza Jafari harandi 1
  • mojtaba khalilizarchi 2

1 Associate Professor in Educational Sciences Department, Literature & Human Sciences Faculty, University of Qom, Qom, Iran

2 دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه قم، قم، ایران

چکیده [English]

Background: reading motivation relies on its relationship to achievement and behavioral outcomes. Reading motivation has been defined as the enduring readiness of a person to initiate reading activities. Purpose: The current research addresses the reliability of the Motivation of Reading questionnaire (MRQ) among primary school student. Method: The research method was descriptive for the purpose of questionnaire development with on an applied-purpose attitude. The population included all the primary school student in grade two of Yazd city in the academic year of 2017-18. The sampling approach was multistage cluster-random and the final sample included 288 students (142 girls, 146 boys). The research instructs were Gutherrie & Wigfield (1997) reading motivation questionnaire (MRQ). In order to analyze the data, mean, standard deviation, validation, factor analyze & reliability checking used. result: Motivation Of Reading questionnaire (MRQ) had 11 factors & 53 items, and enjoyed acceptable leveling. CFA, similarly, approved the 11 factor model proposed by questionnaire. In other words, the MRQ was compared in term of face, content, factor, correlation of items, & correlational factors. Also the overall reliability and nine factor reliability of the questionnaire were approved. Therefor, above-mentioned questionnaire can further applied by other researchers investigation teaching due to it’s psychometric features and strong factorial design.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Crediting
  • Reading Motivation Questionnaire
  • primary school students

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1398