اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر سید مهدی حسینی
دکتر سید مهدی حسینی
عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان

علم اطلاعات و دانش شناسی

دبیر اجرایی اولین همایش ملی خواندن، 28 و 29 آبانماه 1394، دانشگاه کردستان

رئیس دومین دوسالانه همایش بین المللی خواندن، 11 و 12 اردیبهشت ماه 1396، دانشگاه کردستان