اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر سید مهدی حسینی

علم اطلاعات و دانش شناسی عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان

research.uok.ac.ir/~mhosseni/
smahdihossenigmail.com


دبیر اجرایی اولین همایش ملی خواندن، 28 و 29 آبانماه 1394، دانشگاه کردستان

رئیس دومین دوسالانه همایش بین المللی خواندن، 11 و 12 اردیبهشت ماه 1396، دانشگاه کردستان