کلیدواژه‌ها = خواندن
تأملی تاریخی- جامعه شناختی در خواندن به مثابه امری پروبلماتیک

دوره 1، شماره 1، آذر 1396، صفحه 1-10

رشید احمدرش؛ حسن منتظری خوش


بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی خانواده بر خواندن فرزندان

دوره 1، شماره 1، آذر 1396، صفحه 11-23

ملیحه سلیمیان‌ریزی؛ پریسا لرکی؛ اعظم بیگ لو


خواندن با/برای کودکان: مطالعه موردی دانش آموزان پایة پنجم ابتدایی شهرستان بابل

دوره 1، شماره 1، آذر 1396، صفحه 57-68

حسن مقدس‌زاده؛ فرزانه رئیسی؛ هاجر صفاهیه


بازنمایی خواندن در آثار یک نویسنده: مطالعه موردی داستان‌های مصطفی مستور

دوره 1، شماره 1، آذر 1396، صفحه 69-85

زینب صفوی