کلیدواژه‌ها = Reading
رویکردهای سرگرمی محور به ترویج و معرفی کتاب: مطالعه موردی برنامه کتاب‌باز

دوره 1، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 68-84

خدیجه مرادی


تأملی تاریخی- جامعه شناختی در خواندن به مثابه امری پروبلماتیک

دوره 1، شماره 1، آذر 1396، صفحه 1-10

رشید احمدرش؛ حسن منتظری خوش


بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی خانواده بر خواندن فرزندان

دوره 1، شماره 1، آذر 1396، صفحه 11-23

ملیحه سلیمیان‌ریزی؛ پریسا لرکی؛ اعظم بیگ لو


بازنمایی خواندن در آثار یک نویسنده: مطالعه موردی داستان‌های مصطفی مستور

دوره 1، شماره 1، آذر 1396، صفحه 69-85

زینب صفوی


Reader-Response Approach: Critical Concepts and Methodology in Phenomenological Reading Theory

دوره 1، شماره 1، آذر 1396، صفحه 87-98

بختیار سجادی


Normal and Abnormal Reading: Phonology and Dyslexia

دوره 1، شماره 1، آذر 1396، صفحه 99-112

احمد سهرابی؛ سانیار سهرابی