ضرورت تأسیس و انتشار مجله علمی در حوزه خواندن

سخن سردبیر

نویسنده

گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Reading Research Journal Requirement (Editorial)

نویسنده [English]

  • S. Mahdi Hosseini

Education, faculty of Humanities, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran