دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، آذر 1396، صفحه 1-118 

سخن سردبیر

ضرورت تأسیس و انتشار مجله علمی در حوزه خواندن

صفحه 0-0

سید مهدی حسینی


دیدگاه

تأملی تاریخی- جامعه شناختی در خواندن به مثابه امری پروبلماتیک

صفحه 1-10

رشید احمدرش؛ حسن منتظری خوش


مقاله پژوهشی

بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی خانواده بر خواندن فرزندان

صفحه 11-23

ملیحه سلیمیان‌ریزی؛ پریسا لرکی؛ اعظم بیگ لو


خواندن به مثابه یک مهارت راهبردمحور: حلقه مفقوده در نظام آموزشی ایران

صفحه 25-35

حسین داوری


کودکان چگونه با هم خواندن را در کتابخانه تجربه می‌کنند؟ مطالعه موردی حلقه مطالعاتی کودکان خانه کتابدار کودک و نوجوان و ترویج خواندن

صفحه 37-55

شهرزاد مقصودی‌نسب؛ فاطمه فهیم‌نیا؛ مریم ناخدا


خواندن با/برای کودکان: مطالعه موردی دانش آموزان پایة پنجم ابتدایی شهرستان بابل

صفحه 57-68

حسن مقدس‌زاده؛ فرزانه رئیسی؛ هاجر صفاهیه


بازنمایی خواندن در آثار یک نویسنده: مطالعه موردی داستان‌های مصطفی مستور

صفحه 69-85

زینب صفوی


Reader-Response Approach: Critical Concepts and Methodology in Phenomenological Reading Theory

صفحه 87-98

بختیار سجادی


Normal and Abnormal Reading: Phonology and Dyslexia

صفحه 99-112

احمد سهرابی؛ سانیار سهرابی