دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، پاییز 1396، صفحه 1-118 

مقاله پژوهشی

3. بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی خانواده بر خواندن فرزندان

صفحه 11-23

ملیحه سلیمیان‌ریزی؛ پریسا لرکی؛ اعظم بیگ لو


9. Normal and Abnormal Reading: Phonology and Dyslexia

صفحه 99-112

احمد سهرابی؛ سانیار سهرابی