خواندن به مثابه یک مهارت راهبردمحور: حلقه مفقوده در نظام آموزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دامغان

چکیده

زمینه: خواندن به مثابه یکی از مهارت­های مهم سوادآموزی در سه دهه اخیر با حجم قابل­توجهی از پژوهش­ها همراه بوده است. به استناد این پژوهش­ها، تقویت و بهره­گیری موثر از این مهارت در گرو تسلط فراگیر بر راهبردهایی است که سهم بسزایی در آموزش طبیعی مهارت خواندن و درک مطلب دارد. با توجه به بهره­گیری عملی از این دسته از راهبردها در کتاب­های آموزش زبان اول و دوم در جوامع مختلف و به­ویژه جوامع انگلیسی زبان، بررسی و تحلیل کتاب­های آموزش خوانداری زبان فارسی در نظام آموزشی نشان می­دهد که در آموزش این مقوله تا حد قابل­توجهی از راهبردهای موثر این مهارت استفاده نشده است؛ نقصی که ماحصل آن برآورده نشدن اهداف آموزش این مهارت در نظام آموزشی است.
هدف: بررسی وضعیت کتابهای خوانداری ابتدایی از نظر توجه به راهبردهای آموزش خواندن هدف اصلی این پژوهش بود.
روش: ضمن بررسی توصیفی و تحلیلی مهم‌ترین راهبردهای مطرح در تقویت مهارت خواندن، به روش کیفی و تحلیل متن به ارزیابی تعدادی از درس­های کتاب‌های خوانداری کلاس‌های سوم،  چهارم، پنجم و ششم ابتدایی پرداخته شده تا میزان تنوع و کارکرد آنها در مقایسه با مهم‌ترین راهبردهای مطرح در این حوزه مقایسه شود.
یافته‌ها:آموزش خواندن در کتاب‌های خوانداری با رویکرد مهارت راهبردمحور فاصله دارد. بهره­گیری از یافته­های چنین پژوهش­هایی که کمتر در حوزه کتاب‌های آموزش زبان فارسی صورت پذیرفته است، نه­تنها می­تواند در تألیف کتاب‌هایی از این دست بهره گرفته شود،  بلکه  به­طور مشخص مدرسان این کتاب‌ها می­توانند با درک این کاستی، از این راهبردها در آموزش بهتر مهارت خواندن در کلاس­های خود استفاده نمایند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Reading as a strategy-based skill: a missing link in Iranian education system

نویسنده [English]

  • Hossein Davari

Damghan

چکیده [English]

Background: Reading as an important skill in the realm of literacy has been accompanied by a great amount of literature. According to the literature on the topic, the strengthening and using this skill involves mastering some strategies which cannot be inevitable in the natural process of reading comprehension. In spite of the practical use of such strategies in English textbooks as first or second language in various societies, we do not know how Persian Reading textbooks in Iranian Education System use such strategies.
 Purpose: This investigation seak to know whether Persian Reading textbooks had used strategiy based – skill approach to teach reading or not?
 Method: At first the most significant strategies in the field of reading comprehension skill are descriptively and analytically introduced. Then, to assess their variety and functionality, some lessons of the primary Persian Reading textbooks (grades 3, 4, 5 and 6) are studied.
 Findings: Based on the findings which show a significant gap between such books and an acceptable situation, it is concluded that teach reading is not a strategy-based skill in such books. Undoubtedly, making use of the findings of such studies which have not been consider, can both be turned into a basis for developing such reading books by textbook developers and be used as a pretext for teaching reading skills by language teachers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reading education
  • Strategy
  • Reading textbooks
  • Persian reading