دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، زمستان 1396، صفحه 1-400 
6. Academic Writing Performance and Writing Strategy Use

صفحه 100-108

سعید رئوفی؛ سیف الله رحمانی؛ مسعود بیننده