بررسی میزان همخوانی منابع موجود در ایستگاه‌های مطالعه با نیازهای اطلاعاتی مراجعان آنها در شهر بوشهر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، دانشکده پیراپزشکی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران

2 استادیار کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران

3 دانشیار گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر به منظور بررسی میزان همخوانی منابع موجود در ایستگاه‌های مطالعه با نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان آنها در شهر بوشهر انجام شده است.
روش: روش پژوهش حاضر پیمایشی و از نظر هدف کاربردی است. ابزار گردآوری داده‌ها، مشاهده و پرسشنامه محقق ساخته بود. جامعه آماری پژوهش مراجعان و استفاده‌کنندگان از طرح «ایستگاه‌های مطالعه» در ۲ مرکز منتخب بود که با روش نمونه‌گیری در دسترس و بر مبنای فرمول عمومی کوکران، تعداد ۳۰۰ نفر مراجعه‌کننده به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS 18 و شاخص‌های توصیفی میانگین، فراوانی، انحراف معیار تجزیه و تحلیل شدند.
یافته‌‌ها: یافته‌های پژوهش نشان داد که مراجعه‌کنندگان از خدمات ارائه شده و منابع موجود در ایستگاه‌های مطالعه رضایت کم و در حد متوسط دارند. همچنین وجود کتاب‌های جدید و روزآمد و نقش اطلاع‌رسانی و تبلیغات را عامل مهمی در استقبال مراجعه‌کنندگان دانستند.
نتایج: از یافته‌های به دست آمده می‌توان نتیجه گرفت که طرح ایستگاه‌های مطالعه به لحاظ تناسب موضوعی مجموعه با نیازهای اطلاعاتی مراجعه‌کنندگان همخوانی ندارد و توجه به نیاز مراجعه‌کنندگان هنگام گزینش منابع، در دراز مدت موجب همخوانی بیشتر مجموعه با نیازهای اطلاعاتی مراجعان خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Invistigation of the compliance of available resources in study stations with people information needs in Bushehr municipality

نویسندگان [English]

  • fatemeh moradi 1
  • Abdolrasoul Khosravi 2
  • Nilufar Motamed 3

1 Medical Librarian & Information Science, School of Paramedicine, Student Research Committee, Bushehr University of Medical Sciences, Bushehr, Iran

2 Assistant Professor of Medical Librarian& informatian sciences, Faculty of Paramedicine, Bushehr University of Medical Sciences, Bushehr, Iran

3 Associate Professor, Department of Social Medicine, School of Medicine, Bushehr University of Medical Sciences, Bushehr, Iran

چکیده [English]

Purpose: The present study aimed to consider the compliance of available resources in study stations with people information needs in Bushehr municipality.
 
Method: This is a descriptive and applied study. Data were collected using researcher made questionnaire. The statistical population of the study was the users of the study stations in two selected centers which selected by sampling method and based on Cochran's general formula 300 participants filled out questinnaire. Descriptive statistics such as frequency, standard deviation, and mean were analyzed using SPSS 18 software.
Findings: Data anlysis showed that the respondents were satisfied at low and intermediate level to the services provided and the available resources at the study stations. Also, they believed the existence of new and up-to-date books as a major factor in the increased use of readers from study stations and advertising has been an important factor in welcoming the visitors.
 
Results: According to the results, it seems that the acquired resources in study stations in Bushehr municipality do not compatible with user's information needs and paying attention to the respondents needs, in the long run, cause more consistency to needs of the customer.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Study station
  • Information Needs
  • Boushehr Municipality
اسفندیاری‌مقدم، علیرضا؛ رزمی‌شندی، مسعود و نوروزی، یعقوب (۱۳۹۲). کیفیت خدمات کتابخانه‌های ایران (بررسی پژوهش‌های مدل لیب‌کوآل در ایران). تحقیقات کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاهی. ۷۴ (۲)، ۱۹۱-۲۰۸.
احمدی فصیح، صدیقه (۱۳۸۵). ایجاد و گسترش کتابخانه‌های آموزشگاهی و نقش کتابخانه در ایجاد عادت مطالعه در دانش‌آموزان.- تهران: چاپار.
حریری، نجلا (۱۳۷۸). بررسی میزان استفاده از مجموعه کتابخانه عمومی امیرکبیر کرج به تفکیک مقوله‌های موضوعی در سال ۱۳۷۷. فصلنامه پیام کتابخانه، ۹ (۳)، ۲۷- ۳۵.
حریری، نجلا؛ اباذری، زهرا و نصیری‌شفتی، رکسانا (۱۳۹۴). بررسی طرح ایستگاه مطالعه به عنوان اقدامی در جهت توسعه فرهنگی و اجتماعی از دیدگاه کاربران. پژوهش نامه علوم اجتماعی. ۱، ۱۶۳-۱۷۶.
شکوهیان، حسن و زبردست، مریم (۱۳۹۰). خدمات اشاعه اطلاعات گزیده در کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی ایران: مقایسه با هدف ارائه الگوی مناسب. فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات. ۹۱، ۹۹-۱۱۷.
صادق‌زاده وایقان، علی؛ حسن‌زاده محمد و نجفقلی‌نژاد ‌و رجوی، اعظم (۱۳۹۲). اطلاعات و جریان اطلاعات در سازمان‌ها.- تهران: کتابدار.
عبدخدا، هیوا و راوند، سامان (۱۳۸۸). بررسی میزان رضایت مراجعین از خدمات کتابخانه‌های عمومی استان کردستان در سه ماهه سوم. ماهنامه ارتباط علمی، ۲۱ (۳).
عربلو، حمید و سیدعلوی، بلال (۱۳۹۰). بررسی تأثیر کتابخانه‌های سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران در ترویج فرهنگ کتابخوانی. فصلنامه مطالعات مدیریت شهری. ۳۱ (۷)، 69-78.
محمداسماعیل، صدیقه و صالحی فتح‌آبادی، زهرا (۱۳۹۰). نگاهی به وضعیت مجموعه‌سازی در کتابخانه‌های عمومی، مطالعه موردی: کتابخانه عمومی شهر کرمان. کتاب ماه. ۱۵ (۲)، ۹۸-۱۰۵.
محمدبیگی، فاطمه و حسن‌زاده، محمد (۱۳۸۸). ارزیابی کیفیت خدمات کتابخانه‌های عمومی وابسته به نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در شهر قزوین با استفاده از ابزار لیب کوال. تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی. ۱۵ (۵۶)، ۷- ۲۹.
مؤتمنی، علیرضا؛ همتی، امین و مرادی، هادی (۱۳۹۱). شناسایی و اولویت‌بندی موانع جوانان در استفاده از خدمات کتابخانه‌های عمومی: مطالعه موردی شهرستان سمنان. تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی. ۱۸ (۴)، ۳۶۳- ۳۸۳.
هاشم‌زاده، محمدجواد؛ دهقانی‌راینی، حکیمه و نوکاریزی، محسن (۱۳۹۴). نقش کتابخانه‌های عمومی شهرستان کرمان در توسعه فرهنگ مطالعه کاربران. تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی. ۲۱ (۲)، ۲۱۷-۲۳۴.
 
IFLA/UNESCO (1994). Public Library Manifesto. Retrieved July 10, 2015 from: http://www.ifla.org/publications/iflaunesco-public-library-manifesto-1994.
Osborne, S. and Gorman, G. E (2006). Community Consultation and Collection Development Policies in Medium-Sized New Zealand Public Libraries. Libri. 56 (2), 73- 82.
Swartz, M. and Hendricks, C. (2000). Factors that influence the book selection of student with special Needs. Journal of Adolescent and Adult Literacy, 43 (7), 608-618.
Uohannsen, Carl Custav. (1997). Quality Management in the library and information services secto. Ph.D. Thesis, Arhus school of Business, Department of Total Quality Management.
Kundratove, L. (1997) Survey of the degree of user satisfaction with the services provided by the Gemer Library of Rozenava, named after p. - Dobsinky. Knizinice a Informace, 29 (3), 105.
Probset, l. (2004). Penn State Libraries: LibQual survey executive summary, Novamber. Retrieved 10 March, 2007 Retrieved from http;// libraries. Pus.edu/publicsevices/reports/LibQual2004Executive Summary. pdf.