روند تغییرات علاقه به خواندن و فعالیت‌های خارج از مدرسه دانش‌آموزان پایه چهارم و بررسی نقش آنها در عملکرد خواندن دانش‌آموزان برپایه داده‌های مطالعات طولی پرلز طی دوره های 2001 الی 2011

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

2 گروه روانشناسی تربیتی، دانشکدۀ علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

3 مدیر مطالعات بین‎المللی تیمز و پرلز ایران، پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، تهران، ایران

چکیده

زمینه: در این مطالعه روند تغییرات و نقش متغیرهای علاقه به خواندن و فعالیت‎های خواندن خارج از مدرسه برعملکرد دانش‎آموزان پایۀ چهارم کشور در سه مطالعۀ بین‎المللی انجام شده (پرلز) در سالهای 2001، 2006 و 2011 بررسی شده است.
روش/مواد: برای بررسی داده‎های 18599 دانش‎آموز پایۀ چهارم که در سه مطالعۀ ادواری پرلز شرکت داشتند از تحلیل عاملی تأییدی، اندازه‎های اثر و مدل‎یابی معادلات ساختاری استفاده شده است.
یافته‌ها و نتایج: یافته‏ها نشان داد که تغییرات علاقه به خواندن و فعالیت‌های خواندن خارج از مدرسۀ دانش‎آموزان با تغییرات عملکرد خواندن تقریباً هماهنگ است. متوسط عملکرد خواندن در فاصلۀ سال‎های 2001 تا 2006 افزایش یافته و در سال 2006 نسبت به 2001 افزایش داشته است. روند افزایشی علاقه به خواندن (هر چند جزئی) در سال 2011 نیز ادامه داشته است. متوسط فعالیت‏های خواندن خارج از مدرسۀ دانش‏آموزان پس از افزایش در سال 2006، در مطالعۀ2011 نیز افزایش مختصری داشته است. تحلیل‌های مدلسازی معادلات ساختاری نشان داد که علاقه به خواندن به صورت مستقیم و غیرمستقیم عملکرد خواندن دانش‏آموزان را پیش‎بینی می‎کند. بنابراین، توجه به دلایل تغییر جهت علاقه به فعالیت‎های خواندن خارج از مدرسه ضروری است.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A trend study of changes in reading interest and out-of-school activities of fourth- grade students and their role in student reading performance based on Longitudinal PIRLS Studies data (2001- 2011)

نویسندگان [English]

  • Mojgan Jafari 1
  • Alireza Kiamanesh 2
  • Abdolazim Karimi 3

1 Ph. D. Student, Educational Psychology Dep., Azad Uni. TeHran

2 Department of psychology, Faculty of social and humanities, Science and research branch, Islamic Azad university, Tehran, Iran

3 Research Institute for Education (RIE), Ministry of Education, Tehran, Iran

چکیده [English]

Background: In this study, we reviewed the trend of changes and the role of interest in reading and reading out-of-school activities on the prediction of the performance of 4th- grade students, based on international PIRLS studies conducted in 2001, 2006 and 2011.
Method: The confirmatory factor analysis, effect sizes, and structural equation modeling (SEM) were used to examine the data of 18599 fourth graders who had participated in the three PIRLS studies.
 
Findings:According to the study findings, changes interest in reading and reading out-of-school activities are almost consistent with changes in reading performance. Between 2001 and 2006, the average of reading performance increased, and the average of reading interest in 2006 was also higher than in 2001. The increasing interest in reading (though minor) has continued in 2011 as well. Average of reading out-of-school activities after the increase in 2006 was also a slight increase in the 2011 study. The SEM findings showed that the interest in reading directly and indirectly predicts students' reading performance. Considering the reasons for changing interest in out-of-school reading activities is essential.

کلیدواژه‌ها [English]

  • PIRLS studies
  • Interest of reading
  • out-of-school activities
  • Structural Equation Modeling
احمدی، س.؛ رستمی‏تبار، ص. (1395) موفقیت تحصیلی و انگیزۀ پیشرفت. تهران: گیوا.
سیف، ع.ا. (1392). روانشناسی پرورشی نوین: روانشناسی یادگیری و آموزش (ویرایش هفتم). تهران: دوران.
قائد امینی، ر.؛ کیامنش، ع.ر. و قربانی، ر. (1393) رابطه بین وضعیت اقتصادی – اجتماعی خانواده، فعالیتهای خواندن در خانه، خودپنداره و نگرش دانش‌آموزان به خواندن با عملکرد سواد خواندن دانش‏آموزان (براساس مطالعات پرلز 2006). پژوهش در برنامهریزی درسی، 11، 103-88.
کریمی، ع. (1391). بررسی اجمالی نتایج مطالعۀ بینالمللی پیشرفت سوادخواندن (PIRLS)2011. مرکز ملّی مطالعات تیمز و پرلز. تهران: پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش.
کبیری، م. و شوند غربی، ا. (1388). معرفی تحلیلهای چند گروهیِ مدل معادلات ساختاری و تبیین جایگاه آن در روانسنجی. مجموعه مقالات نخستین همایش منطقه‌ای روانسنجی ایران.
لطف‎آبادی، ح. (1389) روانشناسی تربیتی. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‏ها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعۀ علوم انسانی.
مرکز ملّی مطالعات بین‎المللی تیمز و پرلز،   http://timsspirls.ir
Byrne, B. M. (2010). Sructural equation modeling with AMOS, Basic concepts, applications, and programming (2nd. edition). Routledge, UK.
Chu, S. K. W; Tse, Sh. K.; Loh, E. K. Y. and Chow, K. (2011). Collaborative inquiry project-based learning: Effects on reading ability and interests. Library and Information Science Research, 33, 3, 236-243
Gonzalez, E. j. and Kennedy, A. M. (2003). PIRLS 2001 User Guide for the International Database. International Study Center, Lynch School of Education, Boston College.
Kirmizi, F. S. (2010). Relationship between reading comprehension strategy use and daily free reading time. Procedia Social and Behavioral Sciences, 2, 4752–4756
Menachem, Y. (2015). Enhancing reading comprehension of expository texts in English among students with learning disabilities: main findings. Procedia, Social and behavioral sciences, 209, 303-309
Metsäpelto, R. L.; Silinskas, G.; Kiuru, N.; Poikkeus. A .M. ; Pakarinen, E.; Vasalampi, K.; Lerkkanen, M. K. and Nurmi, J. E. (2017). Externalizing Behavior Problems and Interest in Reading as Predictors of Later Reading Skills and Educational Aspirations. Contemporary Educational Psychology, http: // dx.doi.org /10.1016 / j.cedpsych .2017.03.009
Mullis, I.V.S.; Martin, M.O.; Foy, P. and Drucker, K. (2012). PIRLS 2011 international Results in reading. TIMSS and PIRLS International Study Center, Lynch School of Education, Boston College
Mullis, I. V.S. and Martin, M. O. (2013). PIRLS 2016 Assessment Framework.TIMSS and PIRLS International Study Center, Lynch School of Education, Boston College and International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA)
Retelsdorf, J.; Koller, O. and Moller, J. (2014). Reading achievement and reading self-concept-Testing the reciprocal effects model. Learning and Individual Differences, 29, 21-30
Ro, E. (2016). Exploring teachers’ practices and students’ perceptions of the extensive reading approach in EAP reading classes, Journal of English for academic purposes, 22, 32-41.
Yukselir, C. (2014). An Investigation into the reading strategy use of EFL pre-class students, Procedia, Social and behavioral sciences, 158, 65-72