هنجاریابی آزمون شناسایی حرف- کلمه در دانش‌آموزان شهرستان ایلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه روان شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام

چکیده

هدف: هدف از این پژوهش بررسی اعتبار و پایایی نسخۀ فارسی آزمون شناسایی حرف- کلمه است.
روش: این پژوهش یک مطالعه توصیفی از نوع آزمون سازی است که ویژگی‌های روانسنجی حرف-کلمه در میان دانش‌آموزان شهرستان ایلام را مورد بررسی قرار می‌دهد. جمعیت مورد مطالعه شامل دانش‌آموزان شهرستان ایلام در سال تحصیلی 93-92 می‌باشند. حجم نمونه شامل 810 دانش‌آموز است که به روش نمونه گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب شده اند.
یافته‌ها: نتایج حاصل از این مطالعه نشان می‌دهد که همبستگی دو رشته‌ای نقطه‌ای به جز برای سؤال‌های 3، 4، 5، و 6 مثبت است. همبستگی دو رشته‌ای نقطه‌ای بین 99/0- تا 99/0 نوسان دارد. ضرایب دشواری سؤال‌ها بین 19/1- تا 52/2 نوسان دارد. میانگین قدرت تشخیص سؤال‌ها 1 با انحراف استاندارد 014/0 و میانگین بار عاملی سؤال‌ها 71/0 با انحراف استاندارد 01/0 به دست آمد. در نهایت 37/0RMS= ، به دست آمد.
نتایج: این تحقیق سهم مهمی ‌در ادبیات پژوهش آینده در زمینۀ استاندارد کردن آزمون شناسایی حرف-کلمه دارد. محدودیت اصلی این پژوهش، عدم توانایی مالی پژوهشگر در اجرای آن برای مناطق مختلف کشور بود. همچنین عدم همکاری برخی از مدیران مدارس با آزمونگران باعث اتلاف زمان و هزینۀ پژوهشگر می‌شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Normalization of Letter-Word Identification in students of Ilam City

نویسنده [English]

  • Zeinab Mihandoost

Department of Psychology, Ilam Branch, Islamic Azad University, ILAM, IRAN

چکیده [English]

Purpose: The aim of this study was to demonstrate reliability and validity of the Persian version of Letter-Word Identification.
 
Method: This research was a descriptive study to evaluate the psychometric properties of a Letter-Word Identification test among students in Ilam, Iran. The study population constituted a set of students in Ilam for the academic years 2013 to 2014. The sample size included 810 students selected by cluster random sampling.
 
Findings: The results of this study illustrate that items of point-biserial correlation were completely positive, except for items 3, 4, 5, and 6. Results determined point-biserial correlation between -0.99 and +0.99 oscillated. Biserial correlation between –1.19 and 2.52 oscillated; average load factor of 0.71 and standard deviation of 0.01, and root mean square (RMS) =0.37 was calculated.
Resualts: This research is an important contribution to the literature in standard way measurement of Letter-Word Identification applicable to future research. The main limitation of this research was the lack of financial resources to implement the study in a different part of Iran. Another limitation was lack of cooperation between some school administrators and examiners that wasted the researcher’s time and money.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Normalization
  • letter-word identification
  • Students
  • Reich
  • Factor Analysis
امبرتسون، س، ای؛ رایس، ا، پی. (1388). نظریه‌های جدید روانسنجی برای روان شناسان ترجمه حسن پاشا شریفی، ولی الله فرزاد، حبیبی عسگرآبادی، بلال ایزانلو.- تهران: انتشارات رشد.
کرول، د. د. (1391). روان شناسی زبان (ترجمه حشمت اله صباغی). تهران: رشد.
لرنر، ژ. (1384). ناتوانی‌های یادگیری، نظریه‌ها، تشخیص و راهبردهای تدریس ترجمه عصمت دانش.- تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
لوریا، ا.ر. (1390). زبان و شناخت ترجمه حبیب الله قاسم زاده.- تهران: ارجمند.
والاس، و؛ مک لافلین، ج.ج. (1376). ناتوانیهای یادگیری مفاهیم و ویژگی‌ها (ترجمه م. تقی منش طوسی). مشهد: آستان قدس رضوی، معاونت فرهنگی
وودکوک، ر.د؛ مدر، ن؛ اسکرنک، ف.ا. (1392). مجموعه آزمون‌های تشخیصی خواندن ترجمۀ زینب میهن دوست.- تهران: شرکت هوش آزمای نوید.
Baker, F.B. (1992). Equating tests under the graded response model. Applied Psychological Measurement, 16, 87-96.
Mihandoost, Z; Habibah, E; Sharifah, M.N; Rosnaini, M. (2012). The Effectiveness of the Barton Intervention program on reading skills of dyslexia students. Journal of Pertanika Social Sciences & Humanities, 20(2), 475-492.
Mihandoost, Z. (2014). Association among self-awareness, feelings and reading skills in elementary school students. Procedia Social and Behavioral Sciences, Vol.112, 7 February 2014, Pages 652-655.
Rasch, G. (1960). Probabilistic models for some intelligence and attainment tests. Chicago: University of Chicago Press.
Woodcock, R. W., Mather, N., & Schrank, F. A. (2004). Diagnostic Reading Battery. USA: Riverside Publishing.