موضوعات = خواندن
بررسی میزان همخوانی منابع موجود در ایستگاه‌های مطالعه با نیازهای اطلاعاتی مراجعان آنها در شهر بوشهر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1398

فاطمه مرادی؛ عبدالرسول خسروی؛ نیلوفر معتمد


هنجاریابی آزمون شناسایی حرف- کلمه در دانش آموزان شهرستان ایلام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1398

زینب میهن دوست


روند تغییرات علاقه به خواندن و فعالیتهای خارج از مدرسه دانش آموزان پایه چهارم و بررسی نقش آنها در عملکرد خواندن دانش آموزان برپایه داده‌های مطالعات طولی پرلز طی دوره های 2001 الی 2011

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1398

مژگان جعفری؛ علیرضا کیامنش؛ عبدالعظیم کریمی


اعتباریابی پرسش‌نامه‌ی انگیزه خواندن (MRQ) در میان دانش آموزان دبستانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1398

رضا جعفری هرندی؛ مجتبی خلیلی زارچی


رویکردهای سرگرمی‌محور به ترویج و معرفی کتاب: مطالعه موردی برنامه کتاب‌باز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1398

خدیجه مرادی


اعتباریابی پرسشنامه انگیزه خواندن (MRQ) در میان دانش‌آموزان دبستانی

دوره 1، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 1-28

رضا جعفری هرندی؛ مجتبی خلیلی زارچی


روند تغییرات علاقه به خواندن و فعالیت‌های خارج از مدرسه دانش‌آموزان پایه چهارم و بررسی نقش آنها در عملکرد خواندن دانش‌آموزان برپایه داده‌های مطالعات طولی پرلز طی دوره های 2001 الی 2011

دوره 1، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 29-49

مژگان جعفری؛ علیرضا کیامنش؛ عبدالعظیم کریمی


هنجاریابی آزمون شناسایی حرف- کلمه در دانش‌آموزان شهرستان ایلام

دوره 1، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 50-67

زینب میهن دوست


رویکردهای سرگرمی محور به ترویج و معرفی کتاب: مطالعه موردی برنامه کتاب‌باز

دوره 1، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 68-84

خدیجه مرادی


بررسی میزان همخوانی منابع موجود در ایستگاه‌های مطالعه با نیازهای اطلاعاتی مراجعان آنها در شهر بوشهر

دوره 1، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 85-99

فاطمه مرادی؛ عبدالرسول خسروی؛ نیلوفر معتمد


An investigation of reciprocal teaching on EFL learner's reading comprehension

دوره 1، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 109-121

زهرا طالبی


ضرورت تأسیس و انتشار مجله علمی در حوزه خواندن

دوره 1، شماره 1، آذر 1396، صفحه 0-0

سید مهدی حسینی


تأملی تاریخی- جامعه شناختی در خواندن به مثابه امری پروبلماتیک

دوره 1، شماره 1، آذر 1396، صفحه 1-10

رشید احمدرش؛ حسن منتظری خوش


بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی خانواده بر خواندن فرزندان

دوره 1، شماره 1، آذر 1396، صفحه 11-23

ملیحه سلیمیان‌ریزی؛ پریسا لرکی؛ اعظم بیگ لو


خواندن به مثابه یک مهارت راهبردمحور: حلقه مفقوده در نظام آموزشی ایران

دوره 1، شماره 1، آذر 1396، صفحه 25-35

حسین داوری


کودکان چگونه با هم خواندن را در کتابخانه تجربه می‌کنند؟ مطالعه موردی حلقه مطالعاتی کودکان خانه کتابدار کودک و نوجوان و ترویج خواندن

دوره 1، شماره 1، آذر 1396، صفحه 37-55

شهرزاد مقصودی‌نسب؛ فاطمه فهیم‌نیا؛ مریم ناخدا


Reader-Response Approach: Critical Concepts and Methodology in Phenomenological Reading Theory

دوره 1، شماره 1، آذر 1396، صفحه 87-98

بختیار سجادی