ضرورت تأسیس و انتشار مجله علمی در حوزه خواندن

دوره 1، شماره 1، آذر 1396، صفحه 0-0

سید مهدی حسینی


اعتباریابی پرسشنامه انگیزه خواندن (MRQ) در میان دانش‌آموزان دبستانی

دوره 1، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 1-28

رضا جعفری هرندی؛ مجتبی خلیلی زارچی


بررسی میزان همخوانی منابع موجود در ایستگاه‌های مطالعه با نیازهای اطلاعاتی مراجعان آنها در شهر بوشهر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1398

فاطمه مرادی؛ عبدالرسول خسروی؛ نیلوفر معتمد


تأملی تاریخی- جامعه شناختی در خواندن به مثابه امری پروبلماتیک

دوره 1، شماره 1، آذر 1396، صفحه 1-10

رشید احمدرش؛ حسن منتظری خوش


روند تغییرات علاقه به خواندن و فعالیت‌های خارج از مدرسه دانش‌آموزان پایه چهارم و بررسی نقش آنها در عملکرد خواندن دانش‌آموزان برپایه داده‌های مطالعات طولی پرلز طی دوره های 2001 الی 2011

دوره 1، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 29-49

مژگان جعفری؛ علیرضا کیامنش؛ عبدالعظیم کریمی


هنجاریابی آزمون شناسایی حرف- کلمه در دانش آموزان شهرستان ایلام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1398

زینب میهن دوست


بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی خانواده بر خواندن فرزندان

دوره 1، شماره 1، آذر 1396، صفحه 11-23

ملیحه سلیمیان‌ریزی؛ پریسا لرکی؛ اعظم بیگ لو


هنجاریابی آزمون شناسایی حرف- کلمه در دانش‌آموزان شهرستان ایلام

دوره 1، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 50-67

زینب میهن دوست


روند تغییرات علاقه به خواندن و فعالیتهای خارج از مدرسه دانش آموزان پایه چهارم و بررسی نقش آنها در عملکرد خواندن دانش آموزان برپایه داده‌های مطالعات طولی پرلز طی دوره های 2001 الی 2011

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1398

مژگان جعفری؛ علیرضا کیامنش؛ عبدالعظیم کریمی


خواندن به مثابه یک مهارت راهبردمحور: حلقه مفقوده در نظام آموزشی ایران

دوره 1، شماره 1، آذر 1396، صفحه 25-35

حسین داوری


رویکردهای سرگرمی محور به ترویج و معرفی کتاب: مطالعه موردی برنامه کتاب‌باز

دوره 1، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 68-84

خدیجه مرادی


اعتباریابی پرسش‌نامه‌ی انگیزه خواندن (MRQ) در میان دانش آموزان دبستانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1398

رضا جعفری هرندی؛ مجتبی خلیلی زارچی


کودکان چگونه با هم خواندن را در کتابخانه تجربه می‌کنند؟ مطالعه موردی حلقه مطالعاتی کودکان خانه کتابدار کودک و نوجوان و ترویج خواندن

دوره 1، شماره 1، آذر 1396، صفحه 37-55

شهرزاد مقصودی‌نسب؛ فاطمه فهیم‌نیا؛ مریم ناخدا


بررسی میزان همخوانی منابع موجود در ایستگاه‌های مطالعه با نیازهای اطلاعاتی مراجعان آنها در شهر بوشهر

دوره 1، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 85-99

فاطمه مرادی؛ عبدالرسول خسروی؛ نیلوفر معتمد


رویکردهای سرگرمی‌محور به ترویج و معرفی کتاب: مطالعه موردی برنامه کتاب‌باز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1398

خدیجه مرادی


خواندن با/برای کودکان: مطالعه موردی دانش آموزان پایة پنجم ابتدایی شهرستان بابل

دوره 1، شماره 1، آذر 1396، صفحه 57-68

حسن مقدس‌زاده؛ فرزانه رئیسی؛ هاجر صفاهیه


Academic Writing Performance and Writing Strategy Use

دوره 1، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 100-108

سعید رئوفی؛ سیف الله رحمانی؛ مسعود بیننده


بازنمایی خواندن در آثار یک نویسنده: مطالعه موردی داستان‌های مصطفی مستور

دوره 1، شماره 1، آذر 1396، صفحه 69-85

زینب صفوی


An investigation of reciprocal teaching on EFL learner's reading comprehension

دوره 1، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 109-121

زهرا طالبی


Reader-Response Approach: Critical Concepts and Methodology in Phenomenological Reading Theory

دوره 1، شماره 1، آذر 1396، صفحه 87-98

بختیار سجادی


Normal and Abnormal Reading: Phonology and Dyslexia

دوره 1، شماره 1، آذر 1396، صفحه 99-112

احمد سهرابی؛ سانیار سهرابی